Fâșia de grăsime


Articolul 2 Relațiile dintre părți, precum și toate dispozițiile din prezentul acord, se bazează pe respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului enunțate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, care inspiră politicile lor interne și internaționale și constituie un element esențial al prezentului acord.

Articolul 5 In schimburile comerciale dintre Comunitate și Cisiordania și Corp de slăbire Gaza nu se introduce nici un drept vamal nou de import și nici o taxă cu efect echivalent. Articolul 6 Produsele originare din Cisiordania și Fâșia Gaza sunt admise la importul în Comunitate cu scutirea de drepturi vamale și de taxe cu efect echivalent și fără restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent.

Articolul 7 1 Dispozițiile din prezentul capitol nu aduc atingere menținerii de către Comunitate a unui element agricol la importul produselor fâșia de grăsime din Cisiordania și Fâșia Gaza enumerate în anexa I.

Dispozițiile din capitolul 2 aplicabile produselor agricole se aplică mutatis mutandis elementului agricol.

Mod de preparare[ modificare modificare sursă ] Bucățile de grăsime sunt tăiate fâșii, așezate în saramură saramura rezultă prin frecarea și îngroparea grăsimii cu sare din belșug iar în unele zone se adaugă bucăți de usturoi, piper măcinat și lăsate la macerat săptămâni. După aceea se scoate slănina și se rade sarea excesivă și după preferință se poate freca cu boia de ardei dulce sau iute sau se pune în afumători special construite pentru zile. Să nu fie grasă se lasă cel puțin o lună.

Articolul 8 1 Drepturile vamale și taxele cu efect echivalent aplicabile la importul în Cisiordania și în Fâșia Gaza de produse originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexele 2 și 3, se elimină după intrarea în vigoare a prezentului acord. În cazul în care comitetul mixt nu a luat nici o decizie în termen de treizeci de zile de la notificarea cererii de revizuire a calendarului, Autoritatea Palestiniană poate suspenda provizoriu aplicarea acestuia pe o perioadă care nu poate fi mai mare de un an.

Articolul 9 Dispozițiile privind eliminarea drepturilor vamale de import se aplică de asemenea drepturilor vamale cu caracter fiscal.

Articolul 10 1 Prin derogare de la articolele 5 și 8, Autoritatea Palestiniană poate lua măsuri excepționale pe o durată limitată pentru introducerea, majorarea sau restabilirea drepturilor vamale. Atunci când Autoritatea Palestiniană adoptă astfel de măsuri, prezintă comitetului mixt un calendar de eliminare a drepturilor vamale introduse în temeiul prezentului articol.

 На улице еще темно, - засмеялся .

Acest calendar prevede eliminarea progresivă a acestor drepturi prin tranșe anuale egale, cel târziu de la sfârșitul celui de-al doilea an care urmează introducerii lor. Comitetul mixt poate decide un calendar diferit. Articolul 12 Comunitatea și Autoritatea Palestiniană pun în aplicare în mod progresiv o liberalizare mai mare a schimburilor lor pierde grăsimea de sân în 1 săptămână cu produse agricole și fâșia de grăsime produse pescărești care prezintă interes pentru cele două părți.

Articolul 13 1 Produsele agricole originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza enumerate în Protocolul nr. Articolul 14 1 Începând cu 1 ianuarieComunitatea și Autoritatea Palestiniană examinează situația în vederea stabilirii măsurilor de liberalizare care urmează să fie aplicate de către Comunitate și Autoritatea Palestiniană de la 1 ianuarie în conformitate cu obiectivul enunțat la articolul Articolul 16 1 Produsele originare din Cisiordania și Fâșia Gaza nu beneficiază la importul în Comunitate de un regim mai favorabil decât cel pe care statele membre îl aplică între ele.

Articolul 17 1 În cazul introducerii normelor specifice ca urmare a punerii în aplicare a politicii sale agricole sau a unei modificări a normelor existente ori în caz de modificare sau de extindere a dispozițiilor privind punerea în aplicare a politicii sale agricole, partea în cauză poate modifica, pentru produsele care fac obiectul acestora, regimul prevăzut de prezentul acord. La cererea celeilalte părți, comitetul mixt se reunește pentru a ține seama în mod corespunzător de interesele acestei alte părți.

Articolul 18 1 Părțile se abțin de la orice măsură sau practică de natură fiscală internă care stabilește, direct sau indirect, o discriminare între produsele uneia dintre părți și produsele similare originare ale celeilalte părți.

Articolul 19 1 Prezentul acord nu aduce fâșia de grăsime menținerii sau stabilirii de uniuni vamale, de zone de liber schimb sau de regimuri de trafic de frontieră, în măsura în care acestea nu au ca efect modificarea regimului schimburilor comerciale prevăzut în prezentul acord.

În special, în eventualitatea aderării unei țări terțe la Uniunea Europeană, asemenea consultări au loc pentru a se asigura că se poate ține seama de interesele reciproce ale părților.

fâșia de grăsime

Articolul 20 În cazul în care una dintre părți constată practici de dumping în schimburile sale comerciale cu cealaltă parte în sensul articolului VI din GATT, aceasta poate lua măsurile corespunzătoare împotriva acestor practici, în conformitate cu Acordul privind aplicarea articolului VI al GATT și cu legislația sa internă din domeniu, în condițiile și în temeiul fâșia de grăsime prevăzute la articolul 23 din prezentul acord. Articolul 21 În cazul în care importurile unui produs determinat cresc în asemenea proporții și condiții încât provoacă sau riscă să provoace: — un prejudiciu grav producătorilor naționali de produse similare sau de produse direct concurențiale pe teritoriul uneia dintre părți sau — grave perturbări într-un sector de activitate economic sau — dificultăți susceptibile să altereze grav o situație economică regională, partea interesată poate lua măsurile corespunzătoare în condițiile și potrivit procedurilor prevăzute la articolul Articolul 22 În cazul în care respectarea dispozițiilor din articolul 15 alineatul 3 determină: i reexportul către o țară terță al unui produs supus de partea exportatoare unor restricții cantitative, unor drepturi vamale de export sau unor măsuri sau taxe cu efect echivalent sau ii o penurie gravă sau un risc de penurie gravă a unui produs esențial pentru partea exportatoare și situațiile prevăzute mai sus provoacă sau riscă să provoace dificultăți majore pentru partea exportatoare, aceasta poate lua măsurile corespunzătoare în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul Aceste măsuri trebuie să fie nediscriminatorii și să fie eliminate când condițiile fâșia de grăsime mai justifică menținerea lor.

Articolul 23 1 În cazul în care Comunitatea sau Autoritatea Palestiniană supune importurile de produse susceptibile să provoace dificultățile prevăzute la articolul 21 unei proceduri administrative care are drept obiect furnizarea rapidă de informații cu privire la evoluția comerțului, aceasta informează cealaltă parte.

Trebuie să se acorde prioritate selectării măsurilor care aduc cele mai puține perturbări în funcționarea prezentului acord. Măsurile de salvgardare sunt imediat notificate comitetului pierdere de grăsime paignton și fac obiectul unor consultări periodice, în cadrul acestuia, în special în vederea eliminării lor de îndată ce circumstanțele permit acest lucru.

fâșia de grăsime

În cazul în care nu a fost oprit dumpingul în sensul articolului VI din GATT sau în cazul în care nu s-a găsit nici o altă soluție satisfăcătoare în termen de treizeci de zile de la notificarea cazului, partea importatoare poate adopta măsurile corespunzătoare; b în ceea ce privește articolul 21, dificultățile generate de situația prevăzută în acest articol sunt supuse examinării comitetului mixt, care poate lua orice decizie necesară pentru a le pune capăt.

În cazul în care comitetul mixt sau partea exportatoare nu a luat decizia care să pună capăt dificultăților sau în cazul în fâșia de grăsime nu s-a găsit o soluție satisfăcătoare în termen de treizeci de zile de la notificarea cazului, partea importatoare poate adopta fâșia de grăsime corespunzătoare pentru a rezolva problema. Aceste măsuri nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru remedierea dificultăților care s-au manifestat; c în ceea ce privește articolul 22, dificultățile generate de situațiile prevăzute în acest articol sunt supuse examinării comitetului mixt.

Comitetul mixt poate lua orice decizie necesară pentru a pune capăt dificultăților.

Dacă nu s-a luat o decizie în termen de treizeci de zile de la data notificării cazului, partea exportatoare poate aplica măsurile corespunzătoare la exportul produsului în cauză; d atunci când circumstanțe excepționale care necesită o acțiune imediată fac imposibilă, după caz, informarea sau examinarea prealabilă, partea în cauză poate, în situațiile prevăzute la articolele 20, 21 și 22, să aplice fără întârziere măsurile de conservare strict necesare pentru a remedia situația și informează imediat cealaltă parte cu privire la aceasta.

Articolul 24 Nici o dispoziție a prezentului articol nu aduce atingere interdicțiilor sau restricțiilor de import, de export sau de tranzit, justificate din motive de moralitate publică, de ordin public, de securitate publică, de protecția a sănătății și a vieții persoanelor și animalelor sau de conservare a plantelor, de protecție a patrimoniului național care are o valoare artistică, istorică sau arheologică sau de protecție a proprietății intelectuale, industriale și comerciale, nici reglementărilor referitoare la aur sau la argint.

Cu toate acestea, aceste interdicții sau restricții nu trebuie să constituie nici un mijloc de discriminare arbitrară, nici o restricție mascată în comerțul dintre părți.

Comitetul mixt poate decide să aducă modificările necesare acestui protocol, în vederea aplicării cumulului de origine convenit în fâșia de grăsime adoptată la Conferința de la Barcelona.

fâșia de grăsime

Articolul 26 Nomenclatura Combinată este utilizată pentru clasificarea bunurilor în comerțul dintre părți. Articolul 28 1 În ceea ce privește tranzacțiile care sunt legate de balanța capitalurilor, părțile se angajează să nu impună nici fâșia de grăsime restricție circulației capitalurilor în ceea ce privește investițiile directe în Cisiordania și în Fâșia Gaza efectuate în societățile constituite în conformitate cu legislația în vigoare, nici lichidării sau repatrierii produsului acestor investiții sau a oricărui beneficiu care rezultă de aici.

Articolul 29 În cazul în care unul sau mai multe state membre din Comunitate sau Autoritatea Palestiniană sunt confruntate sau riscă să fie confruntate cu grave dificultăți în privința balanței plăților, Comunitatea sau Autoritatea Palestiniană, după caz, poate, în conformitate cu fâșia de grăsime stabilite în cadrul GATT și cu articolele VIII și XIV din statutul Fondului Monetar Internațional, să adopte pentru o perioadă limitată măsuri restrictive privind tranzacțiilecurente, care nu pot ajunge dincolo de ceea ce este necesar pentru a cum slabesc la fata situația balanței de plăți.

fâșia de grăsime

Comunitatea sau Autoritatea Palestiniană, după caz, informează fără întârziere cealaltă parte și îi prezintă în cel mai scurt timp un calendar pentru eliminarea acestor măsuri. Până la adoptarea acestor norme, se aplică dispozițiile Acordului privind subvențiile și măsurile compensatorii cu titlul de norme de punere în aplicare a alineatului 1 litera iii și a părților pertinente ale alineatului 2.

La cererea unei părți, cealaltă parte furnizează informații cu privire la anumite cazuri speciale de ajutor de stat.

  • Pierdere în greutate rapidă sfaturi ușoare
  • Еще раз убедившись, что Сьюзан и коммандер поглощены беседой, Хейл аккуратно нажал пять клавиш на клавиатуре ее компьютера, и через секунду монитор вернулся к жизни.
  • Его дважды увольняли за использование счета фирмы для рассылки порнографических снимков своим дружкам.

În cazul practicilor fâșia de grăsime cu alineatul 1 litera iiiaceste măsuri corespunzătoare nu pot, când li se aplică GATT, să fie adoptate numai în funcție de procedurile și în condițiile stabilite de acesta din urmă sau de către orice alt instrument pertinent negociat sub auspiciile sale și aplicabil între părți. Articolul 31 Statele membre și Autoritatea Palestiniană modifică în mod progresiv, fără a aduce atingere angajamentelor în cadrul GATT, dacă este necesar, toate monopolurile de stat cu caracter comercial, astfel încât să garanteze că, până la 31 decembrienu mai există discriminare în ceea ce privește condițiile de aprovizionare și de comercializare a bunurilor între resortisanții din statele membre și palestinienii din Cisiordania și Fâșia Gaza.

10 MIN BOOTY BURN // No Equipment - Pamela Reif

Comitetul mixt este informat cu privire la măsurile adoptate pentru a pune în aplicare acest obiectiv. Articolul 32 În ceea ce privește întreprinderile publice și întreprinderile cărora li s-au acordat drepturi speciale sau exclusive, comitetul mixt se asigură că, până la 31 decembrienu se adoptă și nu se menține nici o măsură care afectează comerțul dintre Comunitate și Autoritatea Palestiniană, contrară intereselor părților.

Această dispoziție nu aduce atingere executării, în drept sau în fapt, a sarcinilor particulare atribuite acestor întreprinderi. Articolul 33 1 Părțile acordă și garantează o protecție adecvată și efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale, inclusiv mijloacele eficiente pentru a respecta aceste drepturi.

fâșia de grăsime

În cazul unor dificultăți care intervin în domeniul proprietății intelectuale, industriale și comerciale și care afectează comerțul, consultările urgente au loc în cadrul comitetului mixt, la cererea uneia sau alteia dintre părți, pentru a ajunge la soluții satisfăcătoare pentru ambele părți. Articolul 34 1 Părțile se înțeleg cu privire la obiectivul care constă în liberalizarea reciprocă și progresivă a achizițiilor publice.

Articolul 36 Domeniul de aplicare 1 Cooperarea este centrată în principal pe sectoarele care au dificultăți interne sau sunt afectate de procesul global de liberalizare a economiei Cisiordaniei și Fâșiei Gaza, în special prin liberalizarea comerțului dintre Cisiordania și Fâșia Gaza și Comunitate.

fâșia de grăsime

Articolul 37 Cooperarea economică este pusă în aplicare în special prin: a un dialog economic periodic între părți, care are în vedere toate domeniile politicii macroeconomice, în special politica bugetară, balanța de cel mai bun arzător natural de grăsime 2021 și politica monetară; b un schimb regulat de informații și de opinii în fiecare sector de cooperare, inclusiv organizarea de reuniuni ale funcționarilor și de experților; c acțiunile de consultanță, de expertiză și de formare; d executarea acțiunilor comune cum ar fi organizarea seminariilor și a atelierelor; e asistență tehnică, administrativă și normativă; f încurajarea constituirii de întreprinderi comune; g difuzarea de informații privind cooperarea.

Articolul 38 Cooperarea fâșia de grăsime în vedere în principal: — să susțină Autoritatea Palestiniană în eforturile sale de modernizare și de diversificare a industriei, în special prin crearea unui climat favorabil dezvoltării sectorului privat și al industriei; — să favorizeze cooperarea dintre operatorii economici ai celor două părți; — să favorizeze cooperarea în materie de politică industrială, de competitivitate într-o economie deschisă și de modernizare și de dezvoltare a industriei; — să susțină politici care tind să diversifice producția, exportul și debușeurile exterioare; — să promoveze cercetarea și dezvoltarea, inovația și transferul tehnologiilor, în măsura în care este necesar pentru industrie; — să dezvolte sau să valorifice resursele umane de care industria are nevoie; — să faciliteze accesul la sistemele de finanțare de capital și de operații de risc în folosul industriei palestiniene.

Articolul 39 Investiții și promovarea investițiilor Obiectivul cooperării este crearea unui climat favorabil și stabil pentru investiții în Cisiordania și în Fâșia Gaza. Cooperarea ia forma unei promovări a investițiilor. Acest fapt implică stabilirea: — unor proceduri administrative armonizate și simplificate; — unor mecanisme de coinvestiții, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii ale celor două părți; — unor circuite de informație și de mijloace de depistare a posibilităților de investiții; — unui climat favorabil investițiilor în Cisiordania și în Fâșia Gaza.

Cooperarea poate de asemenea să se extindă la conceperea și punerea în aplicare a proiectelor destinate achiziționării și utilizării efective a tehnologiilor de bază, aplicării normelor, dezvoltării resurselor umane de exemplu, în domeniile tehnologice și gestionare și creării de locuri de muncă.

Articolul 40 Standardizarea și evaluarea conformității Obiectivul cooperării este reducerea decalajului care există între părți în materie de standarde și de proceduri de certificare.

Fâșii de ros

În practică, cooperarea ia forma: — unei promovări a utilizării reglementărilor tehnice comunitare și a standardelor și procedurilor europene de evaluare a conformității; — unei ridicări a nivelului de evaluare a conformității realizate de către organismele de certificare și acreditare palestiniene; — elaborării acordurilor de recunoaștere mutuală, dacă este cazul; — unei cooperări în domeniul gestionării calității; — punerii la punct a structurilor pentru protecția proprietății intelectuale, individuale și comerciale, pentru standardizare și stabilirea de standarde de calitate.

Articolul 41 Apropierea legislațiilor Obiectivul cooperării este apropierea legislației Consiliului palestinian în raport cu cea a Comunității în domeniile reglementate de acord. Articolul 42 Întreprinderile mici și mijlocii Obiectivul cooperării este crearea unui mediu propice dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii pe piețele locale și de export, între altele prin: — promovarea contactelor dintre întreprinderi, în special prin intermediul fâșia de grăsime și instrumentelor comunitare de promovare a cooperării și parteneriatului industrial; — facilitarea accesului la finanțarea investițiilor; — serviciile de informare și de ajutor; — valorificarea resurselor umane în vederea unei stimulări a inovării și creării de proiecte și de activități comerciale.

Articolul 43 Obiectivul cooperării este îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor financiare. Aceasta ia forma: unei încurajări pentru consolidarea și restructurarea sectorului financiar palestinian; — unei îmbunătățiri a sistemelor palestiniene de contabilitate, de control și de reglementare a băncilor, asigurărilor și a altor ramuri ale sectorului financiar.

Articolul 44 Agricultură și pescuit Obiectivul cooperării vizează în principal modernizarea și restructurarea agriculturii și a pescuitului, acolo unde este necesar acest lucru.

Попытка переделать «Цифровую крепость» - дело серьезное и хлопотное. Я не хотел тебя впутывать. - Я… понимаю, - тихо сказала она, все еще находясь под впечатлением его блистательного замысла.  - Вы довольно искусный лжец. Стратмор засмеялся.

Cooperarea include modernizarea infrastructurilor și echipamentelor, dezvoltarea tehnicilor de ambalare, de depozitare și de comercializare și îmbunătățirea circuitelor de distribuție.

Aceasta este în special axată pe: —.